ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ประเภทการแข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

เงิน

เด็กหญิงชุตินันท์  แสงสว่าง

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

เงิน

นางสาวนิธินันท์  ศรีธิติพัทธิ์

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

เงิน

เด็กหญิงจิตลักษณ์   บุษบง

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6

เงิน

นางสาวธนาภรณ์  เปรมใจ

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

เงิน

เด็กหญิงสริสา  เเสงเรืองอ่อน

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6

ทอง

นางสาวณัฐวลัญช์  เทียนคำ

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

ทอง

เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทิมพวงทอง

เด็กหญิงปฐมพร  ตาซื่อ

เด็กหญิงมนณภรณ์  เลื่อนสันเที่ยะ

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6

ทองแดง

นางสาวพรธิรา  ไชยสมเดช

นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณวงษ์

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

ทองแดง

เด็กหญิงณญาดา   รักษ์พันเจริญ

เด็กหญิงวณิชชา   สุขสวรรค์

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

ทองแดง

นางสาวพรริสา  เสมอใจ

 

 
 
 
 
  เมื่อวันที่: 1.6.2561 , อ่าน: 2424
 


1. บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี)

2. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

3. นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

4. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4

5. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

6. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

เข้าสู่ระบบ

Copyright ? 2017 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี :: ผู้ประพฤติดี มีความรู้. All Rights Reserved.