ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

ประเภทการแข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

ทองแดง

ด.ญ. ธัญชนก อำลอย

ด.ช. ธีร์ธวัช โคนโท

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

ทองแดง

ด.ญ. พิริยา เรียบร้อย

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

เข้าร่วม

นายธรรมฤทธิ์ ธรอนันต์

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

เงิน

ด.ญ. บัวชมพู แก้วสุด

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

ทองแดง

ด.ญ. อัญชลิตา เทียมพรหม

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

ทองแดง

ด.ญ. พิชญา อยู่หนู

ด.ญ. ณัฐภรณ์ ลาดกระโทก

ด.ช. ทศวรรษ วังสันต์

ด.ช. วายุ เอี้ยวถาวรกุล

ด.ช. อุกฤษฎ์ กุลสอนบาล

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6

ทองแดง

น.ส. สุเมธี พลหนองหลวง

น.ส. ปัญญาพร โพธิ์พันธ์

น.ส. นภาวัลย์ มูสิกพันธ์

นายจิรเวช ศรีสัจจากุล

นายชวิศ หวังกิจธรรม

ภาษาญี่ปุ่น

ประเภทการแข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ2

ด.ญ. กัญญาภัค เสกสุวงศ์

ด.ญ. นวพร  ประสงค์

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

ทองแดง

น.ส. สุธินี  สนธิสุวรรณ

นายปริวัติ  นิลจันทร์

การแข่งขันเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

ทองแดง

น.ส. จุฑามาศ นิลเพชร

น.ส. ธมลวรรณ สุริต 

การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

ทองแดง

นายนวัชรพันธ์  สืบพงษ์ 

น.ส. เพ็ญจิรา น้อยใจ 

น.ส. อภิชญา ตอฤทธิ์ 

น.ส. ณัฐพัชร์ เพ็ชรโยธาศิริ

น.ส. ภทรวรรณ รักจันทร

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

ทองแดง

น.ส. จุฑามาศ นิลเพชร

น.ส. ธมลวรรณ สุริต  


ภาษาจีน

ประเภทการแข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

ทองแดง

น.ส. ณัฐพร สิงขรวัฒน์

นายหริรักษ์ แซ่ลี้

การแข่งขันเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6

เข้าร่วม

น.ส. นัฐถาพร   แหวนหล่อ

การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6

เงิน

น.ส. ปภาพันท์   มั่นยา

นายณัฐพงษ์      ผลโภชน์

นายสิทธิพัฒน์      ลาดี 

นายณัฐชนน      หุ่นวัน  

นายภัทรพล      พรหมปัญญา

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

เข้าร่วม

นายวุฒิชัย     ศรีโปฎก  

น.ส. ตติยา     ตรียนิติกุล 


ภาษาเกาหลี

ประเภทการแข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

เงิน

น.ส.กานต์ธิดา บัวม่วง

น.ส.ณิชาภัทร ผลไธสง

น.ส.กัลยรัตน์ เล็กกมล

น.ส.ณัฐรุจา มีศักดิ์

น.ส. ปิญะดา ยิ้มสรวล

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

เงิน

น.ส.นภัสสร กิจไพบูลย์พันธ์

น.ส.พรพรหม สินวร 

 

 

 
 
 
 
  เมื่อวันที่: 1.6.2561 , อ่าน: 1346
 


1. บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี)

2. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

3. นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

4. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4

5. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

6. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

เข้าสู่ระบบ

Copyright ? 2017 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี :: ผู้ประพฤติดี มีความรู้. All Rights Reserved.